1. Den registeransvarliges navn og adresse

Den registeransvarlige med henblik på den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove, der gælder i Republikken Litauen og andre bestemmelser relateret til databeskyttelse, er:

UAB Baltic Virtual Assistants, UAB Baltic Assist Finance, Baltic Assist SP. ZOO

Rinktines st. 5-101, Vilnius,

LT-09233 Vilnius,

Republikken Litauen

juridisk enhedskode 303554716

Telefon: + 370 647 70357

E-mail: info@balticassist.com

Internet side: https://balticassist.com/

 1. Formål og omfang af privatlivspolitikken

Dette dokument beskriver Baltic Assists politik vedrørende indsamling, brug, opbevaring, videregivelse af og adgang til personlige data, herunder følsomme oplysninger. Denne politik har til formål at skabe tillid til og tillid hos vores kunder, partnere og offentligheden til Baltic Assists professionalisme ved at sikre, at vores virksomhed overholder databeskyttelseslovgivningen og håndterer personoplysninger i vores besiddelse i overensstemmelse med GDPR-principperne.

Denne politik beskriver, hvordan Baltic Assist indsamler, bruger, opbevarer, deler og beskytter persondata og gælder for alle personlige oplysninger, der indsamles og vedligeholdes af Baltic Assist.

 1. Grupper af personoplysninger behandlet af Baltic Assist

Baltic Assist behandler de personoplysninger, i forhold til hvilke Baltic Assist fungerer som dataansvarlig, hvor den bestemmer formålet med og midlerne til dens behandling; og de personoplysninger, som Baltic Assist fungerer som databehandler i forhold til, hvor den behandler de respektive data på vegne af sine klienter, som bestemmer formålet med og midlerne til dens behandling.

 

 1. Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Baltic Assist udfører behandling af personoplysninger på det juridiske grundlag i art. 6, stk. 1 lit. en GDPR, når Baltic Assist indhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål.

Baltic Assist udfører behandling af personoplysninger på det juridiske grundlag i art. 6, stk. 1 litra. b GDPR, når behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at tage skridt efter anmodning fra den registrerede forud for indgåelse af en kontrakt.

Baltic Assist udfører behandling af personoplysninger på det juridiske grundlag i art. 6, stk. 1 lit. c GDPR, når Baltic Assist er underlagt en juridisk forpligtelse, som kræver behandling af personoplysninger.

Baltic Assist udfører behandling af personoplysninger på retsgrundlaget i artikel 6, stk. f i GDPR, når det er nødvendigt af hensyn til de legitime interesser, som vores virksomhed forfølger, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Hvor artikel 1, stk. 6, litra. f i GDPR er det juridiske grundlag for behandlingen af ​​personoplysninger, den legitime interesse er (a) at udføre forretninger til fordel for alle medarbejderes og aktionærers velbefindende; (b) for at beskytte UAB Baltic Virtual Assistants rettigheder og interesser.

 

 1. Kategorier af berørte personoplysninger

Baltic Assist kan indsamle og behandle dine personlige data, såsom dit navn, efternavn, adresse, telefon, e-mail og andre kontaktoplysninger og enhver anden information vedrørende dig, som du måtte give, når du besøger vores hjemmeside og ser på vores tjenester; forespørge om vores tjenester; kontakt Baltic Assist via telefon, e-mail eller hjemmeside; ansøge om en stilling i vores virksomhed via vores hjemmeside; indgå en kontrakt med os og købe vores ydelser.

 

 1. Modtagere af de personlige data og tredjeparts adgang

Vi sælger, handler eller på anden måde overfører ikke personoplysningerne til eksterne parter, undtagen hvor det er nødvendigt med dit udtrykkelige samtykke, eller hvor dette er nødvendigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette omfatter ikke betroede tredjeparter, der hjælper os med at drive vores hjemmeside, drive vores forretning eller levere tjenester, der er nødvendige for at udføre en kontrakt i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 lit. b i GDPR (f.eks. betalingstjenester). Betroede tredjeparter har kun adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af ​​de ovennævnte opgaver på vores vegne, og er forpligtet til ikke at videregive eller bruge dem til andre formål. Betroede tredjeparter sikrer sikkerhedsforanstaltninger og bruger tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med kravene i GDPR.

 

 1. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

De data, som vi indsamler fra dig, vil kun blive overført til og opbevaret på en destination inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Når overførslen af ​​data er nødvendig i overensstemmelse med de kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser, foretager vi en gennemgang, før overførslen finder sted for at sikre, at overførslen falder inden for de grænser, der er pålagt af GDPR, og at personoplysningerne overføres med legitime formål og passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

 1. Beskyttelse af personlige data

Under hensyntagen til forordningens regler og principper vedtog Baltic Assist passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af ​​de registreredes rettigheder; personoplysningerne mod ulovlig eller uautoriseret adgang, utilsigtet tab eller ødelæggelse, beskadigelse, ulovlig eller uautoriseret brug og videregivelse. Alle vores medarbejdere og medarbejdere, der arbejder eller har adgang til persondata, har modtaget passende uddannelse.

 1. Opbevaringsperioden

Vi behandler og opbevarer kun personoplysningerne i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaring, eller i det omfang dette er givet af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller regler, som Baltic Assist er underlagt. Vi har en opbevaringspolitik for persondata, som vi overholder i overensstemmelse med lovmæssige og lovbestemte krav. Efter udløb af lagringsperioden slettes de tilsvarende data rutinemæssigt. Vi kan også opbevare dine oplysninger i den periode, der er nødvendig for, at Baltic Assist kan forfølge legitime forretningsinteresser, udføre revisioner, overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

 1. De registreredes rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger

a) Ret til bekræftelse

Hver registreret har ret til at få bekræftet fra den dataansvarlige, om der behandles personoplysninger om vedkommende eller ej.

b) adgangsret

Hvert registreret har ret til at få gratis information fra den dataansvarlige om hans eller hendes personlige data, der er gemt til enhver tid, og en kopi af disse oplysninger. Endvidere har den registrerede ret til adgang til følgende oplysninger:

 • Formålet med behandlingen
 • de pågældende personoplysninger
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • hvor det er muligt, den planlagte periode, for hvilken personoplysningerne vil blive lagret eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode
 • eksistensen af ​​retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
 • hvor personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede
 • eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og, i det mindste i de tilfælde, meningsfuld information om den involverede logik, samt betydningen og de påtænkte konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede. 

Endvidere har den registrerede ret til at indhente oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de relevante sikkerhedsforanstaltninger vedrørende overførslen.

c) Ret til berigtigelse

Hver registreret har ret til uden unødig forsinkelse at få berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende fra den dataansvarlige. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

d) Ret til at blive glemt

Hver registreret har ret til at få slettet personoplysninger om ham eller hende fra den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af ​​følgende grunde gør sig gældende:

 • personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;
 • den registrerede trækker det samtykke, som behandlingen er baseret på, tilbage, og hvor der ikke er nogen anden juridisk begrundelse for behandlingen;
 • den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR;
 • personoplysningerne er blevet ulovligt behandlet;
 • personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU- eller medlemsstatslovgivningen, som den dataansvarlige er underlagt;
 • personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

e) Ret til begrænsning af forarbejdning

Hvert registreret har ret til fra den registeransvarlige at få begrænsning af behandlingen, hvor et af følgende gælder:

 • nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at verificere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne;
 • behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug;
 • den registeransvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de kræves af den registrerede for at etablere, udøve eller forsvare retskrav;
 • den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, indtil det er blevet bekræftet, om den registeransvarliges legitime grunde tilsidesætter den registreredes.

f) Ret til dataoverførbarhed

Hver registreret har ret til at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som han eller hun har givet til den dataansvarlige i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindring. fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet udleveret til, hvor behandlingen er baseret på samtykket eller kontrakten indgået med den registrerede, og personoplysningerne behandles automatisk.

g) Ret til indsigelse

Hvert registreret har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​de personoplysninger, der er relateret til ham eller hende, når en sådan behandling er baseret på punkt 6, stk. 1, litra e eller f i GDPR. Hvis den registrerede fremsætter en sådan anmodning, afslutter den dataansvarlige uden unødig forsinkelse handlinger i behandlingen gratis, undtagen tilfælde, hvor den dataansvarlige beviser, at personoplysningerne behandles af tvingende legitime grunde, som tilsidesætter de interesser, rettigheder og frihedsrettigheder registreret eller med vilje til at erklære, eksekvere eller forsvare retskrav.

h) Ret til at trække samtykke til databeskyttelse tilbage

Hvert registreret har til enhver tid ret til at trække sit samtykke til behandling af hans eller hendes personoplysninger tilbage.

Hvis en registreret ønsker at udøve nogen af ​​de ovennævnte rettigheder, kan han eller hun til enhver tid kontakte Baltic Assist på gdpr@balticassist.com

 

 1. Ændringer til Privacy Policy

Baltic Assist forbeholder sig retten til at opdatere vores privatlivspolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side med en opdateret revisionsdato. Ny version af privatlivspolitikken træder i kraft, når den er lagt på denne side. Vi opfordrer dig til med jævne mellemrum at gennemgå denne fortrolighedspolitik for at holde dig informeret om vores informationspraksis.

 

 1. Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Som registreret har du ret til at indgive en klage vedrørende behandlingen af ​​personoplysninger til det litauiske databeskyttelsesagentur:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L.Sapiegos g. 17,

10312 Vilnius

Telefon: + 370 5 271 2804, + 370 5 279 1445

Faks.: +370 5 261 9494

E-mail: ada@ada.lt

 

 1. Kontakt os

Ved at bruge vores hjemmeside eller kontakte os, accepterer du vores privatlivspolitik. Vi respekterer din ret til at kontrollere dine personlige oplysninger, som vi opbevarer, derfor opfordrer vi dig til at kontakte os, hvis du ønsker at ændre eller slette dine personlige data og for spørgsmål om vores privatlivspolitik på gdpr@balticassist.com.

COOKIE POLICY

Vores hjemmeside bruger cookies, som beskrevet nedenfor. Ved at bruge vores hjemmeside, eller ved at klikke på "Acceptér"-knappen, giver du samtykke til vores brug af cookies i overensstemmelse med denne cookiepolitik, medmindre du har deaktiveret cookies i dine browserindstillinger. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket i forhold til denne cookiepolitik ved at slette de cookies, der er gemt på computeren via konfigurationen og indstillingerne af din internetbrowser, som angivet nedenfor.

 

 1. Beskrivelse af cookies

Cookies er små bidder af data, som gemmes på brugerens computer eller en hvilken som helst enhed af webbrowseren. Baseret på browseren gemmes disse data enten i små separate filer eller i en fælles fil, som registrerer dataene på gennemsøgte websteder. Cookies bruges af adskillige avancerede websteder i Litauen og rundt om i verden og kan kun gemmes, når dine enhedsindstillinger tillader det. Der er forskellige typer cookies, og hjemmesider ville ikke fungere uden dem på den måde, du er vant til, at de fungerer. Hvis du f.eks. ikke bruger cookies, som bekræfter, at du er logget ind, vil webstedet enten ikke vide, at det skal vise din profil, eller webstedet gentagne gange vil vise "Fejl: Du skal logge ind", da det ikke ville genkende, at du er logget ind.

 

 1. Brug af cookies på vores hjemmeside

Vi bruger følgende typer cookies på vores hjemmeside:

 • Tekniske og præstationsforbedrende cookies, som tillader vores hjemmeside at fungere korrekt og sætter dig i stand til at gennemse websiden, platformen eller applikationen og bruge de forskellige muligheder eller tjenester på den. Nogle funktioner på vores hjemmeside er muligvis ikke tilgængelige uden denne type cookies.
 • Analytiske cookies, som indsamler information om, hvordan du bruger vores hjemmeside, fx besøgte sider og din adfærd på vores hjemmeside. De giver os mulighed for at huske brugerens handlinger foretaget på webstedet (for eksempel sprogindstillingerne), samt at indsamle den overordnede statistik over, hvor ofte webstedet besøges.
 • Funktionelle cookies, som registrerer dine præferencer for at forbedre browserkvaliteten og give en forbedret og mere personlig oplevelse på vores hjemmeside.
 • Annoncecookies, som bruges til at sende reklamebeskeder i overensstemmelse med de præferencer, der vises under navigation på vores hjemmeside.

 

Vi bruger tredjepartscookies på balticassist.com for at forbedre funktionaliteten af ​​vores hjemmeside. Disse cookies, sammen med indsamlede oplysninger, administreres og kontrolleres ikke af Baltic Assist, men udelukkende af hver udbyder. Disse oplysninger administreres og kontrolleres af tredjepartsvirksomheder i henhold til, hvad der er angivet i de relative privatlivspolitikker.

Vores hjemmeside bruger tredjeparts Google Analytics-cookies, en statistisk analysetjeneste leveret og administreret af Google, der gør det muligt at analysere din adfærd på siden. Du kan finde Google Analytics' privatlivspolitik ved at klikke på nedenstående links:

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Vores hjemmeside bruger tredjeparts Facebook-annonceringscookies designet af Facebook til at levere en række reklameprodukter på Facebook. Du kan finde Facebooks privatlivspolitik på:

https://www.facebook.com/about/privacy

Vores hjemmeside bruger tredjeparts HubSpot-cookies til at levere kundesupport på vores hjemmeside. Du kan finde HubSpots privatlivspolitik på:

https://legal.hubspot.com/privacy-policy?hubs_content=www.hubspot.com/products/crm&hubs_content-cta=Privacy%20Policyhttps://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

 1. Liste over cookies brugt på https://balticassist.com:

I overensstemmelse med ny lovgivning har vi udarbejdet en detaljeret beskrivelse af cookies, der bruges på vores hjemmeside, så du selv kan bestemme, om de tilfredsstiller dig, eller om du hellere vil slette de nuværende cookies eller måske endda deaktivere brugen af ​​cookies på balticassist.com.

Cookie navnBeskrivelseGyldighedstid
_gaBruges til at genkende brugere.2 Years
_gidBruges til at genkende brugere.24 Hours
_gatBruges til at drosle anmodningshastigheden.1 minut
_gcl_auBruges til at forstå, hvordan en bruger på vores hjemmeside bruger hjemmesiden ved at generere analytiske data.3 måneder
ajs_anonym_idBruges til Analytics og hjælper med at tælle, hvor mange mennesker der besøger et bestemt websted ved at spore, om du har besøgt før.1 år
ajs_group_idBruges til at spore besøgendes brug og begivenheder på webstedet.1 År
ajs_user_idBruges til at spore besøgendes brug, begivenheder, målmarkedsføring og kan også måle applikationens ydeevne og stabilitet.1 År
1P_JARBruges til at indsamle webstedsstatistik og overvåge konverteringsrater.1 måned
SID, HSIDBruges sammen til at blokere mange typer angreb, for eksempel forsøg på at stjæle indholdet af onlineformularer.-
SAPISIDBruger Google til at gemme brugerpræferencer og oplysninger om Google Maps2 Years
SAMTYKKEApp til visning af cookiepolitik20 Years
SIDCCSikkerhedscookie for at beskytte brugerdata mod uautoriseret adgang3 måneder
SSIDCookies indstilles af Google+ værktøjet; de giver dig mulighed for at integrere Google+ plugin på webstedet.2 Years
DVBruges til at indsamle oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores websted, som vi bruger til at udarbejde rapporter for at hjælpe os med at foretage forbedringer.6 måneder
APISIDGemmer Google Maps-indstillinger2 Years
NIDBruges til at huske dine præferencer og andre oplysninger6 måneder
_zlcmidBruges til at gemme det anvendte Zopim Live Chat ID.1 år
_zlcidBruges til at gemme Zopim Live Chat ID, der bruges til at identificere en enhed på tværs af besøg.1 År
_zlcstoreBruges til at gemme Zopim Live Chat ID, der bruges til at identificere en enhed på tværs af besøg.2 Years
_hjidBruges til at bevare Hotjar-bruger-id'et, der er unikt for det pågældende websted i browseren.1 År
_hstcBruges til at hjælpe med at spore besøgende.-
_hjIncludedInSampleBruges til at lade Hotjar vide, om en besøgende er inkluderet i prøven, som bruges til at generere tragte.1 År
_cfduidBruges til at fremskynde sideindlæsningstider.1 År
_fbpBrugt af Facebook til at levere en række reklameprodukter på Facebook.Session
__hsscBruges til at gemme besøgstidspunktet.13 måneder
__hssrcBrugt af Hubspot. Session
_hjAbsoluteSessionInProgressBruges til at gemme unikke besøg.Session
_hjSession_*Brugt af Hotjar til at spore webstedets brugsområder. Session
_hjSessionUser_*Brugt af Hotjar.Session
_icl_current_languageBrugt af wpml til at opretholde det sprog, som klienten har valgt til at navigere på hjemmesiden.Session
hubspotutkBruges til at holde styr på en besøgendes identitet.13 måneder
 1. Sociale medieknapper

Vores hjemmeside bruger sociale netværksknapper – Facebook, Twitter, Instagram. Hvis du vælger at klikke på en knap på et socialt netværk, åbnes et nyt vindue i din browser, som ringer til vores side på den respektive tjeneste. De oplysninger, der er opnået af tredjepartswebsteder, der er tilgået via vores websted, er ikke dækket af vores privatlivspolitik og cookiepolitik og er underlagt de vilkår, der gælder for dit forhold til denne tredjepart. Baltic Assist påtager sig intet ansvar eller ansvar i forhold til tredjepartswebsteder.

 

 1. Sådan administrerer du cookie-indstillinger

Hvis du ikke accepterer brugen af ​​cookies, kan du deaktivere cookies i din webbrowser fra at blive gemt på din computer af hensyn til privatlivets fred ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser. Men hvis du deaktiverer cookies, er det ikke sikkert, at alle funktioner på vores hjemmeside er helt brugbare, hvilket kan påvirke din onlineoplevelse på vores hjemmeside. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til vores brug af cookies på vores hjemmeside tilbage. Du kan også slette/deaktivere cookies på din webbrowser fra at blive gemt på din computer eller for at advare dig, når der sendes cookies til din enhed. Metoden afhænger af den type browser, du bruger:

Google Chrome;

Microsoft Internet Explorer;

Mozilla Firefox;

Safari

For at andre webbrowsere kan ændre cookie-indstillinger, skal du besøge browserens officielle webside.

 1. Kontakt os

For spørgsmål og forespørgsler vedrørende vores cookiepolitik, bedes du kontakte os via e-mail: gdpr@balticassist.com