1. PRÆAMBEL

1.1. Følgende servicevilkår (i det følgende – servicevilkårene) beskriver de vilkår, som UAB Baltic Virtual Assistants (herefter – Baltic Assist) anvender. Dens juridiske enhedskode — 303554716, registreret adresse på J. Savickio str. 4, LT-01108, Vilnius, Litauen. Virksomheden leverer de ydelser (i det følgende – Tjenesterne) bestilt af Kunden (i det følgende – Kunden), hvis detaljer er anført i arbejdsordren (i det følgende – Arbejdsordren).

1.2. Levering af tjenesterne til kunden er et selvstændigt forhold. Det skal ikke fortolkes som at skabe eller antyde et franchise-, partnerskabs-, joint venture- eller arbejdsgiver-ansat forhold mellem klienten og Baltic Assist.

1.3. Disse servicevilkår (som kan blive ændret fra tid til anden) regulerer forholdet mellem klienten og Baltic Assist fra indgåelse af den første transaktion baseret på en udført arbejdsordre for en periode på 12 (tolv) måneder. Den nævnte periode bliver automatisk fornyet og forlænget i en sammenhængende 12 (tolv) måneders periode ved udgangen af ​​den aktuelle periode, hvis kunden fortsætter med at ansætte Baltic Assist til tjenester baseret på efterfølgende arbejdsordrer.

2. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
2.1. Baltic Assist forpligter sig til at levere Tjenesterne til Kunden, og Kunden forpligter sig til at betale Baltic Assist for de leverede Ydelser.
2.2. Med henblik på disse servicevilkår samt enhver arbejdsordre er det udtrykkeligt accepteret og accepteret af kunden, at tjenesterne kun udgør den tid (aftalte antal timer), der er afsat til Baltic Assists-specialisters udførelse af kundens opgaver iht. tilsynet med klienten. Det er udtrykkeligt accepteret af kunden, at det er kundens ansvar at sikre, at udførelsen af ​​de givne opgaver lever op til kundens kvalitets- og andre krav.
2.3. Baltic Assist accepterer at levere Tjenesterne til Kunden som beskrevet i Arbejdsordren udført af Kunden og Baltic Assist, som viser den tid, der er allokeret til Tjenesterne, tilgængelighedsplanen og gældende priser (priser) for Tjenesterne, betalingsbetingelser som f.eks. samt andre individuelle vilkår og betingelser. Alle varer, der er forberedt eller leveret i henhold til arbejdsordren, omtales samlet hertil som leverancerne.

2.4. Indgåelse af adskillige transaktioner efter separate arbejdsordrer udgør adgang til separate transaktioner, for hvilke de respektive arbejdsordrer og disse servicevilkår gælder. Disse servicevilkår og den relevante arbejdsordre udgør den individuelle kontrakt mellem Baltic Assist og kunden.

3. BESTILLING AF TJENESTER
3.1. Ydelserne bestilles ved at udføre arbejdsordren. Udførelse af hver enkelt arbejdsordre udgør indgåelse af en separat transaktion af Baltic Assist og kunden vedrørende de tjenester, der er specificeret i en sådan arbejdsordre.
3.2. Når en Kunde er en fysisk person, bekræfter Kunden ved at udføre Arbejdsordren, at Tjenesterne er beregnet til sine kommercielle behov, og Kunden handler i en anden egenskab end forbrugernes egenskab, dvs. Tjenesterne er beregnet til andre behov end hans/hendes personlige eller familiemæssige behov.

4. PRIS FOR TJENESTER OG BETALINGSBETINGELSER
4.1. Gældende priser og priser for Tjenesterne og/eller andre betalingsbetingelser er specificeret i Arbejdsordren.

4.2. Kunden indvilliger i at refundere Baltic Assist for alle rimelige udgifter, der er godkendt på forhånd af Kunden og afholdt af Baltic Assist i forbindelse med leveringen af ​​Tjenesterne, hvilket kan omfatte, men ikke er begrænset til, rejse og ophold, internationale telefonopkald, porto , kurerservice mv.
4.3. Hvis det ikke er angivet anderledes i arbejdsordren, er betalingsperioden 8 hverdage fra levering af faktura.
4.4. Manglende overholdelse af betalingsbetingelser medfører kundens pligt til at betale renter i henhold til lov om forebyggelse af forsinket betaling i kommercielle transaktioner.

5. LEVERING AF TJENESTER
5.1. Baltic Assist sikrer tilgængelighed af sine specialister til levering af tjenesterne i overensstemmelse med tidsplanen specificeret i arbejdsordren. Klienten forsikrer, at opgaverne (instruktionerne) samt værktøjer (efter behov afhængigt af detaljerne i kundens opgaver) gives rettidigt.
5.2. Kunden skal rapportere ethvert problem relateret til tjenesterne inden for 30 dage. Hvis der ikke rapporteres problemer, anses det for, at Baltic Assist har sikret leveringen af ​​tjenesterne korrekt, og kunden kan ikke rejse krav i forbindelse hermed.
5.3. Det er udtrykkeligt accepteret og accepteret af Kunden, at Ydelserne anses for accepteret ved udløbet af den aftalte tid (aftalt antal timer), uanset om Kundens mål blev nået eller ej, medmindre andet specifikt er aftalt i Arbejdsordren.

6. LEVERANCERNE OG IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
6.1. Al ophavsret, såvel som andre intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder til leverancerne, herunder, men ikke begrænset til al dokumentation, al teknisk information, udstyr, forsyninger, faciliteter, materialer og/eller ejendomsretlige oplysninger (herefter – de intellektuelle rettigheder), forbliver kundens ejerskab. Baltic Assist overdrager hermed automatisk, ubetinget og uigenkaldeligt til kunden alle overdragelige intellektuelle rettigheder til leverancen og renter relateret hertil på verdensplan. Baltic Assist accepterer at overføre og overdrage de intellektuelle rettigheder til kunden uden yderligere kompensation.
6.2. Baltic Assist bevarer retten til at tilbageholde intellektuelle rettigheder, der er oprettet ved levering af tjenesterne, hvis betalinger ikke foretages rettidigt.

7. ANSVAR
7.1. Parterne forpligter sig til at informere hinanden om eventuelle hindringer for udførelsen af ​​Tjenesterne eller andre omstændigheder, der væsentligt påvirker udførelsen af ​​deres forpligtelser.
7.2. Hver af parterne er forpligtet til at kompensere den anden part for enhver skade og godtgøre alle tab, udgifter og omkostninger, der opstår som følge af ethvert brud på Servicevilkårene eller krænkelse af enhver gældende juridisk handling eller krænkelse af en tredjeparts rettigheder i overensstemmelse med dette afsnit.
7.3. Hvis Kunden ikke eller ikke behørigt opfylder de forpligtelser, der er påtaget sig i henhold til Servicevilkårene, Arbejdsordren og andre relaterede dokumenter, skal Baltic Assist informere Kunden om dette spørgsmål og fastsætte en rimelig frist for at eliminere bruddet. Såfremt Kunden ikke fjerner misligholdelsen inden for den fastsatte frist, eller hvis misligholdelsen ikke kan afhjælpes efter sin art, har Baltic Assist ret til at kræve erstatning for alle sine tab.
7.4. Hvis kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til servicevilkårene, arbejdsordren og andre relaterede dokumenter, eller hvis der opstår andre forhold, som ikke er inden for Baltic Assists kontrol, har Baltic Assist ret til at standse udførelsen af Ydelser, indtil forpligtelsen er opfyldt af Kunden, eller den omstændighed, der forhindrer leveringen af ​​Ydelserne, er ophørt. I alle tilfælde vil Baltic Assist ikke holdes ansvarlig for forsinkelsen som følge af kundernes eller tredjemands forsinkelse på aftalte leverancer.
7.5. Hvis det ikke er muligt at opfylde leverancen på grund af kundens skyld, skal kunden foretage betalingerne i henhold til arbejdsordren fuldt ud, medmindre parterne udtrykkeligt aftaler andet.
7.6. Baltic Assist forpligter sig til kun at erstatte Kundens tab (skade), hvis dette skyldes Baltic Assists skyld. Baltic Assist skal ikke erstatte tabet (skaden) i mangel af Baltic Assist fejl, samt når de er forårsaget af kundens og (eller) tredjemands handlinger og (eller) manglende handling.
7.7. Under ingen omstændigheder skal nogen af ​​parterne være ansvarlige i henhold til disse servicevilkår over for anden part eller tredjepart i nogen form for ansvar for:
7.8.1 enhver indirekte eller tilfældig skade, der måtte opstå;
7.8.2 ethvert tab af indkomst, tab af forretningsmuligheder eller tab af goodwill, forretning eller fortjeneste (uanset om det er direkte eller indirekte), der måtte opstå.
7.9 Et civilretligt ansvar gælder ikke for parterne for deres manglende opfyldelse, uretmæssig opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​en forpligtelse i henhold hertil på grund af uimodståelige force majeure-forhold, som skal bestemmes i henhold til kravene i gældende lov handlinger. Tiden for udførelsen forlænges med tidsrummet, mens sådanne omstændigheder eksisterer. Hvis omstændighederne med force majeure fortsætter i en periode på over 6 (seks) måneder, kan enhver af parterne opsige aftalen om levering af tjenesterne ved at informere den anden part 7 (syv) hverdage i forvejen.

8. OPSIGELSE AF VILKÅRENE FOR SERVICE
8.1. Hver part kan opsige aftalen om levering af Tjenesterne ensidigt, hvis den anden part har undladt at opfylde en forpligtelse, der skal udføres i henhold til Servicevilkårene, Arbejdsordren og andre relaterede dokumenter, og hvis en sådan fejl ikke er rettet inden for 30. (tredive) kalenderdage fra modtagelse af skriftlig meddelelse fra en relevant part.
8.2. Opsigelse fritager ikke Kunden for forpligtelsen til at betale Baltic Assist for de leverede ydelser og kompensere for udgifter, der er påløbet, hvis aftalen om levering af ydelserne blev ophævet, ikke på grund af Baltic Assists skyld.

9. DATASIKKERHED OG FORTROLIGHED
9.1. Alle oplysninger relateret til leverancerne, servicevilkårene, arbejdsordren og/eller andre dokumenter relateret til udførelsen af ​​forpligtelser heri, også oplysningerne modtaget fra parterne under leveringen af ​​tjenesterne og relateret til konklusionen og/eller udførelsen i aftalen om levering af Tjenesterne og/eller relaterede dokumenter, knowhow, forretningshemmeligheder mv. skal betragtes som fortrolige, og parterne forpligter sig til ikke at videregive dem til tredjemand, undtagen i tilfælde, hvor sådanne oplysninger er nødvendige for udførelsen af ​​aftalen, hvor den er offentlig, eller parterne skal offentliggøre den på grundlag af de gældende retsakter.
9.2. Hverken Kunden eller Baltic Assist må videregive fortrolige oplysninger om den anden part til tredjemand. Den part, der modtager fortrolige oplysninger, skal udvise samme grad af omhu og forsigtighed, som den bruger til at beskytte fortroligheden af ​​sine egne fortrolige oplysninger af lignende art, men ikke mindre end en rimelig grad af omhu skal opretholde fortrolige oplysninger fra den part, der afgiver fortrolige oplysninger. de fortrolige oplysninger og skal sikre, at den modtagende parts medarbejdere opretholder fortroligheden af ​​de fortrolige oplysninger.
9.3. De fortrolighedsbegrænsninger, der er fastsat i servicevilkårene, er obligatoriske for parterne og skal være i kraft i en ubestemt periode, efter at servicevilkårene er udløbet eller opsagt.
9.4. Parterne forpligter sig korrekt og i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i de gældende retsakter, til at beskytte personoplysninger, der videregives til dem, og kun bruge dem inden for det omfang, der er nødvendigt for opfyldelsen af ​​forpligtelserne i henhold til Servicevilkårene, Arbejdsordren og andre relaterede Dokumenter.

10. IKKE OPFORDRING
10.1. I en periode på 2 (to) år fra datoen for færdiggørelsen af ​​klientens sidste arbejdsordre er hver part enige om, at den ikke (gennem sig selv, tilknyttede selskaber, principaler eller andre relaterede parter) vil anmode om ansættelse, ansætte, rådføre sig med, bruge tjenester fra eller på anden måde tilskynde medarbejdere, tjenesteudbydere samt underleverandører fra den anden part til at udføre tjenester for en sådan part eller enhver person eller juridisk enhed relateret hertil.

11. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

11.1. Hvis andre aftaler eller arbejdsordrer er nødvendige for at håndhæve hensigten med disse servicevilkår eller arbejdsordren, er parterne enige om at udføre sådanne bestemmelser, når og når behovet opstår.
11.2. Disse servicevilkår, sammen med arbejdsordren(erne) og yderligere dokumenter efter behov, angiver hele aftalen om levering af tjenesterne og forståelse mellem parterne vedrørende emnet og erstatter alle tidligere diskussioner, mundtlige eller skriftlige, mellem parterne.
11.3. Disse servicevilkår såvel som alle transaktioner i henhold til en eller flere individuelle arbejdsordrer skal fortolkes i overensstemmelse med og reguleres af lovgivningen i Republikken Litauen, herunder uden begrænsninger ethvert kontraktligt eller ikke-kontraktligt ansvar, der opstår i forhold til bestemmelserne af tjenesterne fra Baltic Assist.
11.4. Enhver tvist, uenighed eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen om levering af tjenesterne, såvel som spørgsmål om brud, opsigelse eller gyldighed/ugyldighed heraf (i det følgende – tvisten), skal afgøres ved gensidige forhandlinger . Hvis Tvisten ikke kan bilægges gensidigt inden for 30 kalenderdage fra den anden parts modtagelse af den ene parts anmodning, skal en sådan tvist bilægges af den kompetente ret i Republikken Litauen, hvis territoriale jurisdiktion vil blive bestemt af Baltic Assists registrerede kontoradresse, oplyst i et offentligt register.
11.5. Hvis en bestemmelse i disse servicevilkår er i modstrid med kravene i de gældende retsakter eller ved ændring af dem bliver i modstrid eller er ugyldig af andre årsager; det påvirker ikke gyldigheden af ​​andre bestemmelser i servicevilkårene. I et sådant tilfælde vil det øjeblikkeligt blive erstattet af Baltic Assist med en juridisk effektiv bestemmelse, som bør svare til formålet med den ugyldige bestemmelse og servicevilkårene.
11.6. Disse servicevilkår må ikke tildeles eller overføres af nogen part uden forudgående udtrykkeligt samtykke fra den anden part. I tilfælde af overdragelse vil vilkårene i servicevilkårene være bindende for overdragere, forudsat at enhver uautoriseret overdragelse er ugyldig og udgør et brud på servicevilkårene.
11.7. Disse servicevilkår kan til enhver tid ændres efter Baltic Assists skøn ved meddelelse til kunden. Kundens fortsatte brug af Tjenesterne udgør Kundens samtykke til enhver sådan ændring. I tilfælde af uenighed med ændringerne, skal Kunden straks afbryde brugen af ​​Tjenesterne og underrette Baltic Assist.

12. KONTAKT INFORMATION
12.1. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, bedes du kontakte Baltic Assist på følgende måde:

E-mail: info@balticassist.com
Telefon: +370 527 776 96 (man – fre, 8:00 – 17:00).